Kiến trúc trong chê độ chiếm hữu nô lệ

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Trong chế độ chiếm hữu nô lệ, các nhóm người dẩn dần hình thành bộ tộc với sự phân chia giai cấp. Từ đây đã xuất hiện hình thức nhà nước như một thứ vũ khí dùng để bảo vệ quyền chuyên chế của giai cấp thống trị và để tự vệ trước nạn ngoại xâm.
Cùng với nhà nước, các hình thức cư trú mới đã được hình thành, trong đó thành phố là một yếu tố quan trọng. Nơi đẩy tập trung các cơ quan hành chính và các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp với số dân tương đối lớn (hình 27). Cơ sở kinh tế của xã hội lúc bấy giờ là nông nghiệp và thủ công nghiệp. Tại khu vực sông Nil ở Đông Bắc Phi, việc canh tác và làm nghề thủ công được phát triển từ rất sớm đã dẫn đến sự ra đời của những khu dân cư rộng lớn và từ đó đã hình thành một trong những nền văn minh đầu tiên của nhân loại. Đó là nền văn minh Ai Cập – Lưỡng Hà cổ đại, được tính từ khoảng 4000 năm trước CN.

Kiến trúc trong chê độ chiếm hữu nô lệ 1

Tiếp đến là các nền văn minh Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại.
Những đặc điểm thiên nhiên và xã hội của mỗi địa danh nêu trên đã được phản ảnh rõ trong sự khác nhau giữa kiến trúc từng nơi. Mỗi khi phương thức sản xuát bị thay đổi, nền kiến trúc cũng có sự thay đổi tương ứng.
Trong giai đoạn phát triển này của nhân loại, nô lệ là thành phần cư dân đặc trưng, là lực lượng sản xuất chính trong xã hội. “Không có nô lệ thì không thể có nhà nước Hy Lạp. Và thiếu nền tảng mà xã hội cổ Hy Lạp và cổ La Mã đã xây dựng nên thì không thể có châu Âu ngày nay” (Ph. Ằngghen).
Bên cạnh vô vàn các công trình phục vụ giai cấp thống trị, các quốc gia cổ đại Ai Cập, Hy Lạp, La Mả cũng còn có những loại nhà sản xuất, nhà ở của dân thường và nhà tù dành cho người nô lệ. Tuy nhiên sự bóc lột vỏ cùng tàn khốc và cuộc đấu tranh giai cấp \ đầy máu lửa ngày càng quyết liệt giữa nô lệ và chủ nô đã dẫn đến kết cục tất yếu là sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ chiếm hữu nô lệ. Và mọi sự thăng trầm của chế độ này đã được phản ảnh trong các công trình kiến trúc thời kỳ cổ đại – đặc biệt là cổ La Mã

Related posts